Đồng hợp kim cuộn, C2600 - H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

259.616 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.26x400.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar