Đồng hợp kim thanh lục giác, C3604BD CD100 - F

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

227.491 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

17.0x2500.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar