Đồng tinh luyện bi, C1220

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

28.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar