Đồng tinh luyện cuộn, C1100 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

271.606 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

3.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar