Nhôm bóng cuộn, A3103 - H19

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

129.440 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x1200.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar