Đồng hợp kim cuộn, C5191 - H

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x600.0 0.5x300.0 0.5x600.0 1.0x305.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar