Đồng hợp kim cuộn, C5191 - H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

378.964 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x400.0 0.4x363.0 0.6x600.0 1.0x400.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar