Đồng hợp kim cuộn, C7701 - 1/2H

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.15x340.0 0.35x34.0 0.35x84.0 1.2x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar