Đồng hợp kim dây, C2700 - 1/2H

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

3.0 5.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar