Đồng tinh luyện cuộn, C1100 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

319.505 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x600.0 1.5x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar