Đồng tinh luyện cuộn, C1100 - 1/4H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

274.795 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.25x610.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar