Đồng tinh luyện tấm, C1100 - 1/4H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

297.248 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

10.0x300.0x2000.0 20.0x300.0x2000.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar