Đồng hợp kim cuộn, C2680 - H - Trung Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

229.378 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.042x62.0 0.045x87.0 0.2x305.0 0.2x600.0 0.25x73.0 0.25x332.0 0.25x600.0 0.26x400.0 0.3x400.0 0.3x520.0 0.5x600.0 0.6x400.0 0.6x600.0 0.6x605.0 0.7x605.0 0.8x400.0 1.0x400.0 1.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar