Đồng tinh luyện bi, C1220 - Thái Lan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

331.344 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

28.0 38.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar