Đồng tinh luyện cuộn, C1100 - 1/2H - Trung Quốc

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x400.0 0.3x600.0 0.5x382.0 0.5x510.0 0.5x590.0 0.5x600.0 0.5x610.0 0.64x610.0 0.8x560.0 1.5x400.0 1.5x600.0 1.0x600.0 1.0x610.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar