Đồng tinh luyện thanh chữ nhật, C1100 - 1/2H - Thái Lan

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

3.0x12.0x4000.0 3.0x15.0x4000.0 3.0x20.0x4000.0 3.0x25.0x4000.0 4.0x20.0x4000.0 4.0x25.0x110000.0 4.0x25.0x4000.0 4.0x30.0x4000.0 5.0x12.0x4000.0 5.0x15.0x4000.0 5.0x20.0x4000.0 5.0x25.0x4000.0 5.0x30.0x4000.0 5.0x40.0x4000.0 6.0x15.0x4000.0 6.0x20.0x4000.0 6.0x25.0x4000.0 6.0x30.0x4000.0 6.0x40.0x4000.0 6.0x50.0x4000.0 8.0x20.0x4000.0 8.0x25.0x4000.0 8.0x30.0x4000.0 8.0x40.0x4000.0 8.0x50.0x4000.0 8.0x60.0x4000.0 10.0x20.0x138.0 10.0x20.0x4000.0 10.0x25.0x4000.0 10.0x30.0x4000.0 10.0x40.0x4000.0 10.0x50.0x4000.0 10.0x60.0x4000.0 10.0x80.0x4000.0 10.0x125.0x4000.0 12.0x15.0x4000.0 12.0x20.0x4000.0 12.0x75.0x4000.0 12.0x100.0x4000.0 12.0x150.0x4000.0 15.88x152.4x2000.0 15.0x30.0x2000.0 15.0x40.0x4000.0 15.0x50.0x4000.0 15.0x140.0x2170.0 20.0x30.0x4000.0 20.0x40.0x4000.0 20.0x50.0x4000.0 20.0x60.0x4000.0 20.0x150.0x2000.0 20.0x200.0x2000.0 25.4x152.4x2000.0 25.4x203.2x2000.0 25.0x30.0x2000.0 25.0x40.0x2000.0 25.0x40.0x4000.0 25.0x50.0x2000.0 25.0x60.0x4000.0 30.0x40.0x4000.0 30.0x50.0x4000.0 30.0x60.0x4000.0 30.0x180.0x2000.0 31.75x152.4x2000.0 38.1x152.4x2000.0 40.0x200.0x2000.0 50.0x150.0x2000.0 50.0x150.0x4000.0 50.0x200.0x2000.0 63.5x152.4x2000.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar